jcmb-logo

Jasielskie Centrum Materiałów
Budowlanych - Instalacyjnych

+4813 446 84 22

phone

Technika grzewcza i
sanitarna - instalacje -
izolacje - chemia i inne.
Zobacz pełną ofertę

Technika grzewcza i
sanitarna - instalacje -
izolacje - chemia i inne.
Zobacz pełną ofertę

Odzyskaj do 15% podatku VAT

UWAGA! Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od dnia 1 maja 2004r. został przedłużony bezterminowo.1. O zwrot podatku VAT mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, które:

a) będąc podatnikami podatku VAT nie uzyskały zwrotu podatku VAT z tego samego tytułu, o którym mowa w ustawie o zwrocie inwestorskim,

b) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego,

c) posiadają pozwolenie na budowę, jeśli w danej sytuacji jest ono wymagane.

2. Zwrotu podatku VAT można się domagać z tytułu zakupu materiałów budowlanych w związku z:

a) budową budynku mieszkalnego,

b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne,

c) remontem nieruchomości o ile przed dniem 1 maja 2004 r. materiały te były opodatkowane stawką 7%, a aktualnie obowiązuje na nie stawka 22%.

3. Podstawa do ubiegania się o zwrot podatku VAT jest złożenie wniosku:

a) wniosek jest zwolniony od opłat,

b) nie ma ustawowego wzoru wniosku, ale niezależnie od formy powinien być on złożony w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy,

c) wniosek należy złożyć przed upływem 6 miesięcy od zakończenia inwestycji lub w czasie trwania inwestycji raz w roku (z tym, że ostatni wniosek musi być złożony najpóźniej do dnia 30.06.),

d) terminy wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku VAT to 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

e) termin zwrotu to 25 dni od doręczenia wnioskodawcy decyzji.

4. Do wniosku dołączone powinny być kopie dokumentów uprawniających do zwrotu czyli:

a) pozwolenie na budowę lub tytuł prawny do nieruchomości,

b) faktury,

c) pozwolenie na użytkowanie budynku lub dokument określający stopień zaawansowania inwestycji.

5. Maksymalna wysokość zwrotu podatku, którą możesz odzyskać to:

a) 68,18 % podatku VAT wynikającego z faktur (w ramach ustawowego limitu),

b) 55,23 % podatku VAT wynikającego z faktur (w ramach ustawowego limitu), jeżeli podatnik korzystał z odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. O tym warto pamiętać!

a) kwota zwrotu podatku VAT powinna być wyliczona i podana we wniosku przez wnioskodawcę,

b) uzyskany zwrot podatku VAT nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Skontaktuj się z nami

ul. Przemysłowa 7a
38-200 Jasło

13 446 84 22
13 446 84 23

13 446 81 19

arcmb@poczta.onet.pl

Godziny otwarcia :

Poniedziałek - Piątek:
7.00 - 17.00

Sobota:
7.00 - 13.00